علامت: تصمیم بایدن مبنی بر اختصاص ۷؍۳میلیارد دالر پول افغانستان به قربانیان ۱۱سپتامبر