علامت: تصادم یک خودروی با بس مکتب در انتاریو کانادا