علامت: ترور یک فرمانده تحرک طالبان پاکستانی در شرق افغانستان