علامت: ترور مولوی عبدالحق ابوعمر فرمانده پولیس طالبان در بدخشان