علامت: تاکنون نزدیک به ۲۷هزار تن به کانادا انتقال داده شده است