علامت: بی سرنوشت ماندن مهاجران برگردانده شده به کشور