علامت: بی احتیاطی راننده بس و خرابی جاده باافزایش حادثات ترافیکی در شاهراه سالنگ میگردد