علامت: بیش ۳۵۰روز از بسته بودن بودن مکاتب دخترانه گذشت.