علامت: بیش از یک میلیون دختر از حق آموزش محروم شدند.