علامت: بیش از یک سال از محرومیت دختران از آموزش زیر حاکمیت طالبان گذشت