علامت: بیست کشته و چهل زخمی در انفجار در مسجد صدیقیه کابل