علامت: بیرون شدن کارمندان سفارت عربستان سعودی از کابل