علامت: بیرون شدن خبرنگاران از افغانستان بعد از سقوط این کشور