علامت: بهادر امینیان سفیر ایران: روزانه شش هزار تن به ایران میرود.