علامت: بعد از چندین شبانه روز سرنخی از کودک پیدا نشده است.