علامت: بعد از چندساعت خپلواک ساپی رییس طلوع نیوز و محبوب ستانکزی آزاد شدند.