علامت: بشیر نورزی در سال۲۰۰۵ از طرف امریکا بازداشت شد