علامت: بسته شدن بیش از بیست دفتر تجارتی و صرافی به اتهام استفاده از تجارت رمز ارز