علامت: بسته بودن مکاتب دخترانه

نماینده اتحادیه اروپا: بازگشایی مکاتب دخترانه، حق کار برای زنان، آزادی بیان مهم‌ترین اولویت این اتحادیه در افغانستان است.

اتحادیه اروپا بار دیگر به امارت اسلامی گوش‌زد کرده است؛ که این اتحادیه از خواست‌های مشروع مردم افغانستان نخواهد گذشت.…