علامت: بخش از این مرکز به زنان اختصاص داده شده است.