علامت: با ساخت این مرکز بیش از هشت‌هزار تن به خدمات صحی دسترسی پیدا خواهد کرد.