علامت: بانک مرکزی با این اقدام حق مردم افغانستان تلف میشود.