علامت: بانکوک تایلند جایگاه نخست شهر جهان را به خود گرفت