علامت: باشندگان پنجشیر از رفتن به آرام‌گاه احمدشاه مسعود توسط طالبان منع شدند