علامت: باشندگان پایتخت کابل می‌گویند، برق دوام‌دار ندارند