علامت: بازی کرواسی و مراکش در ردبندی جام جهانی قطر