علامت: بازداشت چهار تن به اتهام یک مهاجر افغان در فرانسه