علامت: بازداشت و شکنجه امید عظیمی مسول رسانه سماع در غزنی