علامت: بازداشت دو تن در هند به اتهام قاچاق مواد مخدر