علامت: بازداشت خپلواک ساپی رییس طلوع نیوز، محبوب ستانکزی مدیر برنامه‌های سیاسی توسط طالبان