علامت: بارندگی‌های شدید خسارات مالی و جانی به شهروندان به بار آورده است