علامت: اهدای وسایل پزشکی و دارو از طرف هند به شفاخانه اندرا گاندی