علامت: انستیتوت موسیقی افغانستان در پرتگال فعالیت دارد