علامت: انتقال هواپیماهای نظامی افغانستان بعد از سقوط به تاجیکستان وازبکستان