علامت: انتقال زخمیان حمله داعش به بیرون از افغانستان