علامت: انتقاد کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از برخورد خشونتبار نیروهای مسلح چین دربرابر ایغورها