علامت: انتقاد ساکنان کابل از حکومت طالبان، طالبان در عرضه خدمات به مردم ناکام ماندن