علامت: انتقادها از خاموشی عالمان دین در پیوند به وضعیت جاری کشور زیرحاکمیت طالبان