علامت: امیر خان متقی: باید مسایل سیاسی از بشری جدا شود.