علامت: امیره الغوابی نماینده ویژه نخست وزیر کانادا در امور دینی