علامت: امریکا هواپیماهای نظامی حکومت پیشین را به تاجیکستان و ازبکستان میدهد.