علامت: امارت اسلامی به کودکان گدا زمینه آموزش و معاش تعیین خواهد شد.