علامت: الیف شفق به کارزار توقف نسل‌کشی هزاره پیوست.