علامت: اقدام طالبان برای بستن حمام‌های زنانه در شهر کابل