علامت: افزایش پول‌های فرسوده در بازارهای افغانستان