علامت: افزایش و فقر و تنگ‌دستی و بیکاری عامل مهاجرت از کشور