علامت: افزایش نگرانی جهان از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان