علامت: افزایش محدودیت‌ها بر آزادی بیان در افغانستان توسط طالبان