علامت: افزایش سفر غیرقانون جوانان افغانستان به بیرون