علامت: افزایش خشونت ها و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران